Sản xuất Formalin

• Sản xuất Formalin
- Công nghệ xúc tác bạc
- Chuyển giao bởi MGC
- Hàm lượng formalindehyde đa dạng từ 37% đến 50%
• Hệ thống điều khiển
- Hệ thống điều khiển phân tán (DCS) thiết kế bởi Foxboro (Mỹ)